Ông NGUYỄN ĐỨC TRANG

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông NGUYỄN ĐỨC TRANG

Thành viên Hội đồng quản trị

Trình độ, năng lực:

Cử nhân Quản trị kinh doanh (Đại học Công đoàn);
Cử nhân luật ( Đại học Luật Hà Nội).

Vị trí/chức vụ:

Thành viên Hội đồng Quản trị

Lĩnh vực chuyên môn:

Chuyên gia tài chính; Tái cấu trúc - quản trị doanh nghiệp và thu xếp nguồn vốn

Quá trình công tác:

25/8/2019: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh